logo part logo part

O nas

Profil działalności

Krypton sp z o.o. jest firmą ze 100% udziałem kapitału polskiego, funkcjonującą na rynku gazu płynnego od 2005 roku, powstała z przekształcenia spólki cywilnej CYKLON działającej od 1995 roku Podstawowym profilem działalności firmy jest import, sprzedaż i dystrybucja propanu, butanu oraz mieszaniny propan-butan.

Co nas wyróżnia?

  • Terminal krypton Sp. z o.o. posiada wszelkie niezbędne koncesje Urzędu Energetyki Polski, w tym także na wytwarzanie (mieszanie) gazów, jak również posiada prawo do prowadzenia składu podatkowego LPG.
  • Dysponuje terminalem przeładunkowym i kolejowym w Siemianówce – oraz rozlewnią gazu płynnego w Rykach. Duża baza magazynowa oraz kilka bocznic o długości 2200m. 10h terenu zlokalizowane w dużym oddaleniu od skupisk ludzkich. Dwie wagi samochodowe oraz waga kolejowa.
  • Jesteśmy jedyną firmą w Polsce posiadającą urządzenia do odwadniania gazu.

O terminalu

Terminal Przeładunkowy Krypton jest jednym z największych tego typu obiektów na wschodniej granicy Unii Europejskiej. Zlokalizowany jest w miejscowości Siemianówka koło Białowieży, na obszarze o powierzchni ponad 100.000 m², w odległości 13 km od kolejowego przejścia granicznego Siemianówka - Swisłocz (Białoruś - Polska). Posiada pojemności magazynowe na poziomie 1800 m3. W ostatnich latach został on zmodernizowany i dostosowany do aktualnych mocno wyśrubowanych norm unijnych.

Nasi Klienci

Nasi kontrahenci to liczące się firmy z branży gazowej. Są to zarówno podmioty gospodarcze sprzedające gaz płynny na stacjach lpg, instalacje przemysłowe jak też osoby fizyczne wykorzystujące gaz jako nośnik energii. Klienci kupujący od nas gaz zlokalizowani są w całej Polsce od Szczecina, Wrocławia po Elbląg i Rzeszów.
WYKAZ PRZEDSIĘBIORSTW ENERGETYCZNYCH KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG „ KRYPTON” SP. z o.o. W ZAKRESIE PRZEŁADUNKU PALIW CIEKŁYCH (GAZ WĘGLOWODOROWY)
1 BAŁTYKGAZ Sp. z o.o., Adres: 84-230 Rumia, ul. Sobieskiego 5; NIP: PL8390203731, REGON: 770643263, Nr akcyzowy: PL32200005205, Rodzaj gazu: Gaz węglowodorowy, Koncesje: OPC/3044/W/OGD/2009/BP OPZ/5/3044/W/DRG/2014/WR;Wpis: 205/1418
2 ELKOM GAZ Zygmunt Sobieralski-jednoosobowa działalność gospodarcza, Adres: 46-320 Praszka Przedmość, ul. Główna 7A; NIP:PL5761032074, REGON 531519219, Nr akcyzowy: PL45500009207, Rodzaj gazu: Gaz węglowodorowy, Koncesje: OPC/1435-ZTO/1990/W/1/2009/MJ OPZ/11/1990/W/DRG/2014/PR, WPC/147/1990/W/1/2008/MJ, Wpis: 198/1369
3 HIGHFINGER INDUSTRIAL SERVICE Sp. z o.o., Adres: 15-545 Białystok, ul.Ciołkowskiego 24 NIP; PL1251488956, REGON: 015820562, Rodzaj gazu: Gaz węglowodorowy, Koncesje: OPC/14475A/W/OLB/2009/AG OPZ/36/14475/W/DRG/2015/RW, Wpis: 284/1967
5 TRADE PROD Sp. Z o.o., Adres: 00-695 Warszawa ul. Nowogrodzka 49, NIP: PL5260214166, REGON: 008164468, Rodzaj gazu: Gaz węglowodorowy, Koncesje: OPZ/2/4759/W/DRG/2014/ER OPC/13398/4759/W/OŁO/2014/DSS, Wpis: 422/2933
7 UP ENERGY Sp. z o.o., adres: 85-461 Bydgoszcz, ul. Ołowiana 15, NIP: PL9671357395, REGON; 341435047, Rodzaj gazu: Gaz węglowodorowy, Koncesje: OPC/12235/22585/W/OPO/2013/ASp OPZ/82/22585/W/DRG/2015/MBe, Wpis: 401/2786

Informacje na temat środków bezpieczeństwa i sposobu postępowania w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej


Informacje na temat środków bezpieczeństwa i sposobu postępowania w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej w Bazie Przeładunkowej Gazu Płynnego KRYPTON w Zabłotczyźnie 30, 17-220 Narewka; województwo podlaskie.
1. Oznaczenie prowadzącego zakład oraz adres. Nazwa Prowadzącego KRYPTON Sp. z o.o.
Kierujący Zakładem Prezes Spółki
Adres siedziby 08-110 Siedlce ul. Wałowa 6
Telefon 25 644 05 95
Fax 25 644 05 95
WWW www.kryptonlpg.pl
e-mail krypton@kryptonlpg.pl
NIP 6030018255, REGON 200019252
Adres zakładu: Nazwa Baza Przeładunkowa Gazu Płynnego KRYPTON Adres Zabłotczyzna 30, 17-220 Narewka; województwo podlaskie Telefon 85 68585 01 Fax 85 68585 00
2. Osoba udzielająca informacji: a/ Prezes Zarządu b/ Kierownik Bazy Przeładunkowej Gazu Płynnego KRYPTON w Zabłotczyźnie 30.
3. Potwierdzenie, że zakład podlega regulacjom prawnym i przepisom administracyjnym ustanawiającym system przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym Baza Przeładunkowa Gazu Płynnego KRYPTON w Zabłotczyźnie 30 jest zakładem o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (ZDR), zgodnie z klasyfikacją dokonaną na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 29.01.2016 w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowe (Dz. U. 2016r. poz. 138). Zgodnie z wymaganiami prawnymi wszystkie obowiązki spoczywające na prowadzącym zakład zostały zrealizowane. Obowiązująca, zaktualizowana dokumentacja wymagana przez ustawę Prawo ochrony środowiska została przekazana w dniu 30.04.2017 r. Komendantowi Wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku oraz Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska w Białymstoku.
4. Charakter działalności Bazy Przeładunkowej Gazu Płynnego KRYPTON w Zabłotczyźnie Baza Przeładunkowa Gazu Płynnego KRYPTON w Zabłotczyźnie prowadzi działalność opartą na magazynowaniu i dystrybucji gazu płynnego propan – butan.

Do podstawowej działalności operacyjnej w Bazie Przeładunkowej w Zabłotczyźnie zaliczamy:
a. rozładunki autocystern i transfer gazu do zbiorników ciśnieniowych
b. składowanie gazu płynnego w ciśnieniowych zbiornikach magazynowych
c. załadunki autocystern

5. Rodzaje substancji niebezpiecznych występujących na terenie Bazy W Bazie Przeładunkowej Gazu Płynnego KRYPTON w Zabłotczyźnie znajduje się do 950 Mg następujących substancji niebezpiecznych: Główne produkty Skroplone gazy propan techniczny, butan techniczny, mieszanka propan-butan: są to substancje skrajnie łatwo palne, które w połączeniu z powietrzem tworzą mieszaniny wybuchowe, lub palne; są cięższe od powietrza, a więc mogą zalegać w zagłębieniach terenu. Gazy te występują w instalacji technologicznej, w tym w zbiornikach magazynowych, w cysternach kolejowych i w autocysternach.

6. Informacje związane z charakterem zagrożenia poważną awarią z uwzględnieniem skutków dla ludzi i środowiska KRYPTON Sp. z o.o. – prowadzący Bazę Przeładunkową Gazu Płynnego KRYPTON w Zabłotczyźnie jest świadomy, że ze względu na prowadzony profil działalności zakładu zagrożenia wynikające z właściwości stosowanych substancji można podzielić na następujące grupy: - zagrożenia pożarowe, - zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka.
Z uwagi na właściwości fizykochemiczne stosowanych substancji zagrożenie dla środowiska naturalnego nie występuje.
Uwolnione substancje niebezpieczne o charakterze palnym mogą rozprzestrzeniać się w postaci chmur parowych. Chmura parowa może utrzymywać się przy powierzchni terenu i wnikać we wszelkie otwory poniżej poziomu terenu (studzienki, wpusty, zagłębienia).
W przypadku poważnej awarii przemysłowej substancje znajdujące się na terenie Bazy stwarzają zagrożenia, które w większości przypadków wykraczają poza teren zakładu, jednak lokalizacja Bazy z dala od zabudowań i zakładów pracy sprawia, że skutki zagrożeń nie wpływają znacząco na bezpieczeństwo okolicznej ludności.

7. Opis systemu bezpieczeństwa i ograniczania skutków awarii przemysłowej dla ludzi, majątku i środowiska naturalnego. Mając na względzie rodzaje zagrożeń, związanych z operacjami technologicznymi z udziałem gazu propan, butan i propan-butan w Bazie Przeładunkowej Gazu Płynnego KRYPTON w Zabłotczyźnie podejmuje się szereg działań organizacyjnych, technicznych, technologicznych mających na celu niedopuszczenie do powstania awarii oraz ograniczających jej skutki
• wysoka jakość zastosowanych materiałów i urządzeń,
• zautomatyzowany (częściowo) system sterowania procesem technologicznym,
• instalacje wykrywania gazu,
• stałe urządzenia zraszaczowe i przenośne działka wodne na obiektach związanych z prowadzonymi operacjami technologicznymi,
• systemy alarmowe,
• główny wyłącznik prądu
• zaopatrzenie przeciwpożarowe i ratownicze,
• szkolenia i przygotowania pracowników do prowadzenia działań ratowniczych oraz usuwania skutków awarii, i inne.
Baza Przeładunkowa Gazu Płynnego KRYPTON w Zabłotczyźnie jest przygotowana do normalnych zagrożeń wynikających z właściwości palnych i wybuchowych gazu propan – butan i nie będą one stanowiły uciążliwości dla naszych sąsiadów. Jednak nie można całkowicie wykluczyć zagrożenia poważną awarią przemysłową. W przypadku jej wystąpienia podjęte zostaną działania ratownicze polegające na uruchomieniu instalacji zraszaczowych na zagrożonych obiektach, zamknięte zostaną zawory na zbiornikach gazu, na terenie zakładu wyłączona zostanie energia elektryczna, powiadomiona zostanie PSP w Hajnówce.

8. Procedury ostrzegania i informowania ludności w przypadku wystąpienia poważnej awarii Na terenie Bazy Przeładunkowej Gazu Płynnego KRYPTON w Zabłotczyźnie alarmowanie, w przypadku zaistnienia awarii, odbywa się przy pomocy wszelkich dostępnych środków komunikacji tzn.: 
- sygnały akustyczne przekazywane syreną alarmową,
- sieć telefoniczna, 
- sieć łączności bezprzewodowej,
- inni pracownicy.
Alarmowania personelu Zakładu dokonuje się w przypadku zaistnienia zagrożenia na terenie Bazy. Syrena alarmowa, o napędzie elektrycznym, uruchamiana jest przyciskiem na ścianie budynku administracyjno - socjalnego. Syrenę uruchamia pracownik Bazy. W przypadku zaistnienia pożaru lub wycieku gazu albo innego zagrożenia dla osób lub środowiska, alarm o zagrożeniu na terenie Bazy ogłaszany jest ciągłym dźwiękiem syreny alarmowej trwającym 3 minuty. Alarmy odwołuje się ciągłym sygnałem dźwiękowym syreny alarmowej trwającym 1 minutę.
Tryb postępowania w przypadku zaistnienia zagrożenia obejmuje następujące czynności:

1. Ostrzeganie osób znajdujących się w strefie zagrożenia.
2. Ogłoszenie alarmu.
3. Przekazanie informacji o zdarzeniu Prezesowi lub Kierownikowi Bazy.
4. Przekazanie informacji o zdarzeniu służbom ratowniczym Państwowej Straży Pożarnej.
5. Rozpoznanie i ocena sytuacji.
6. Podjęcie działań ratowniczych, monitorowanie prowadzonej akcji, ewentualnie ewakuacja.
7. Bieżące informowanie na temat rozwoju i likwidacji zaistniałego zdarzenia.

Do ogłoszenia alarmu upoważniony jest Prezes, Kierownik Bazy lub wyznaczona osoba, która zostanie powiadomiona o wystąpieniu awarii, zgodnie z odpowiednimi procedurami w tym zakresie. Wraz z uruchomieniem syreny alarmowej akcję ratowniczą rozpoczyna Prezes, Kierownik Bazy lub osoba go zastępująca. Kierujący akcją przekazuje informację o zaistniałej awarii do Państwowej Straży Pożarnej w Hajnówce tel. 112 lub 998.
Po ogłoszeniu alarmu wszystkie osoby przebywające na terenie zagrożonym obowiązane są podporządkować się poleceniom wydawanym przez Kierującego Działaniami Ratowniczymi
Decyzję o ewentualnej ewakuacji okolicznych mieszkańców podejmuje kierujący działaniem ratowniczym we współpracy z Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego.
W przypadku koniczności skierowania komunikatów dla społeczeństwa podawanie ich następuje przez Państwową Straż Pożarną lub policję (albo zgodnie z kompetencjami) za pośrednictwem środków masowego komunikowania.

9. Sposób postępowania ludności zamieszkującej lub przebywającej w bezpośrednim sąsiedztwie rozlewni w przypadku wystąpienia poważnej awarii W przypadku ogłoszenia alarmu dla ludności o poważnej awarii przemysłowej na terenie Bazy Przeładunkowej Gazu Płynnego KRYPTON w Zabłotczyźnie konieczna jest współpraca pomiędzy społecznością lokalną, a osobami uprawnionymi do kierowania działaniami ratowniczymi.
Najważniejsze kroki ludności, w przypadku zagrożenia, po ostrzeżeniu o awarii to:
- zachować spokój, przeciwdziałać panice i lękowi,
- powiadomić najbliższych i sąsiadów,
- nie zbliżać się do strefy zagrożenia,
- nie wchodzić w obszar silnego zadymienia lub oparów substancji niebezpiecznej,
- oddalić się od emisji substancji niebezpiecznych w kierunku prostopadłym do kierunku wiatru,
- wyłączyć urządzenia elektryczne i gazowe,
- zamknąć okna i uszczelnić inne otwory, którymi dym lub pary substancji niebezpiecznej mogłyby wniknąć do pomieszczeń (drzwi, kratki wentylacyjne), w przypadku znajdowania się w samochodzie, w strefie intensywnego zadymienia zamknąć okna i wyłączyć wentylację, a jeśli widoczność na to pozwala opuścić rejon zadymienia możliwie najkrótszą drogą, 
- należy zaopiekować się dziećmi, osobami starszymi i niepełnosprawnymi,
- na bieżąco śledzić komunikaty podawane przez służby ratownicze oraz radio i telewizję do czasu odwołania alarmu,
- nie utrudniać służbom ratowniczym dojazdu do terminala

10. Potwierdzenie, że prowadzący zakład podjął odpowiednie działania w zakresie przygotowania zakładu do współpracy ze służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo i reagowania na wypadek zagrożeń Prowadzący zakład, w myśl ustawy Prawo ochrony środowiska zobowiązany, jest m.in. do podjęcia odpowiednich przygotowań w zakładzie, w tym również w porozumieniu ze służbami ratowniczymi, które cyklicznie kontrolują takie zakłady, w celu zapobiegania powstawaniu awarii, zaś w przypadku ich wystąpienia – opanowania zdarzenia oraz zminimalizowania jej skutków. W trosce o bezpieczeństwo, pracowników, społeczności lokalnej oraz środowiska naturalnego kierownictwo Bazy Przeładunkowej Gazu Płynnego KRYPTON w Zabłotczyźnie ściśle współpracuje ze służbami Państwowej Straży Pożarnej, Służbą Zdrowia (pogotowie ratunkowe), Starostwem Powiatowym w Hajnówce, Policją w zakresie postępowania w przypadku wystąpienia awarii oraz ograniczenia jej skutków. Dla Bazy Przeładunkowej Gazu Płynnego KRYPTON w Zabłotczyźnie opracowany został wewnętrzny plan operacyjno-ratowniczy (zgodnie z wymaganiami art. 261 ustawy POŚ). Założenia planu oraz możliwości podjęcia działań ratowniczych i zabezpieczających są weryfikowane podczas ćwiczeń zgrywających współpracę służb przewidzianych do reagowania w przypadku wystąpienia awarii. Analiza oraz ćwiczenia związane z realizacją wewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego odbywają się nie rzadziej, niż co 3 lata (stosownie do wymagań zawartych w art. 261 ustawy POŚ).

11. Odniesienie do zewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego Prowadzący Bazę Przeładunkową Gazu Płynnego KRYPTON w Zabłotczyźnie opracował i przekazał Komendantowi Wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku informacje niezbędne do opracowania zewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego, zgodnie z wymaganiami art. 261 ustawy POŚ. Informacje te zawarte zostały również w zgłoszeniu zakładu, programie zapobiegania awariom oraz wewnętrznym planie operacyjno-ratowniczym. W oparciu o informacje otrzymane od prowadzącego Bazę Przeładunkową Gazu Płynnego KRYPTON w Zabłotczyźnie Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku przy współudziale Komendy Powiatowej PSP w Hajnówce, opracował zewnętrzny plan operacyjno-ratowniczy.

12. Obszar uzyskania dodatkowych informacji związanych z bezpieczeństwem Bazy Przeładunkowej Gazu Płynnego KRYPTON w Zabłotczyźnie, z zastrzeżeniem wymogów dotyczących informacji niejawnych, ustalonych w przepisach krajowych. Bliższych informacji (oprócz informacji niejawnych) udziela Kierownik Bazy Przeładunkowej Gazu Płynnego KRYPTON w Zabłotczyźnie po telefonicznym ustaleniu terminu spotkania tel. 85 685 85 01 w siedzibie zakładu w dni robocze w godzinach 9-14. Informacje związane z rejestrem substancji niebezpiecznych, zatwierdzonymi raportami o bezpieczeństwie lub ich zmianami; zewnętrznymi planami operacyjno-ratowniczymi oraz instrukcjami postępowania mieszkańców na wypadek wystąpienia awarii – podawane są również przez Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej na stronie internetowej: http://www.straz.bialystok.pl Ostatnia aktualizacja 30.04.2017

Zdjęcia

/photos/1.jpg /photos/2.jpg /photos/3.jpg /photos/4.jpg /photos/5.jpg
/photos/6.jpg /photos/7.jpg /photos/8.jpg /photos/9.jpg /photos/10.jpg
/photos/12.jpg /photos/13.jpg /photos/14.jpg /photos/15.jpg /photos/16.jpg
[do góry]