logo part logo part

Gaz

Wartości przeliczeniowe

Wartości przeliczeniowe dla propanu:
Faza ciekła Faza gazowa
1l = 0,52 kg 1Nm3 = 2 kg
1 kg = 1,92 l 1 kg = 0,5 Nm3

Różnice między gazem płynnym a ziemnym

  • Podstawową różnicą jest to, że gaz płynny jest cięższy od powietrza (ok. 2 razy), w przeciwieństwie do gazu ziemnego, który jest o połowę od niego lżejszy.
  • Ciepło spalania jednego m3 gazu ciekłego jest ok. 3 razy większe od tej samej ilości gazu ziemnego (gaz ziemny 39,85 MJ/m3, propan ? 101,80 MJ/m3).
  • Gaz ziemny wymaga budowy rozległych sieci rurociągów, podczas gdy gaz płynny daje się skroplić pod niewielkim ciśnieniem, co daje możliwość zmagazynowania w małych pojemnikach dużej ilości gazu.

Wymiary zbiorników

W naszej ofercie instalacji zbiornikowych dla Klientów indywidualnych posiadamy trzy wielkości zbiorników:

  • 2700 litrów o długości 2,5 m dla urządzeń o mocy do 30 kW, maksymalny pobór ciągły 2,2 kg/h
  • 4850 litrów o długości 4,3 m, dla urządzeń o mocy do 50 kW, maksymalny pobór ciągły 3,7 kg/h
  • 6700 litrów o długości 5,8 m, dla urządzeń o mocy do 65 kW, maksymalny pobór ciągły 5 kg/h

Średnica zbiorników wynosi 1,25m, a maksymalne napełnienie 85%.
Przy niestandardowych instalacjach oferujemy zbiorniki nadziemne i podziemne z większymi pojemnościami, np. 31 000 litrów 54 000 litrów.
Wybrany zbiornik powinien być na tyle duży, aby dla wygody Klienta napełniać go nie częściej niż dwa razy do roku. W oparciu o wyliczenie zużycia gazu, moc zasilanych urządzeń oraz preferencje Klienta doradca handlowy Kryptonu wyliczy zużycie gazu oraz doradzi najodpowiedniejszy rozmiar zbiornika.

Wymiary płyty fundamentowej

Wielkość płyty dobierana jest w zależności od wielkości oraz ilości zbiorników w instalacji

wielkość zbiornikawymiar płyty w metrach
Wymiary płyt dla instalacji jedno zbiornikowej - naziemnej
2700 litrów 2,60 x 1,30
4850 litrów 4,45 x 1,30
6700 litrów 6,00 x 1,30
Wymiary płyt dla instalacji jedno zbiornikowej - podziemnej
2700 litrów 1,80 x 2,00
4850 litrów 2,50 x 2,00
6700 litrów 4,00 x 2,00

Roczne, szacunkowe zużycie gazu w domku jednorodzinnym

Koszt ogrzewania domu można w miarę dokładnie wyliczyć na podstawie: wielkości ogrzewanego budynku (ocieplenia), mocy zainstalowanych urządzeń oraz tego czy gaz będzie wykorzystywany również do kuchenki gazowej oraz podgrzewacza wody.

Ogrzanie domu o powierzchni 150 m3, gotowanie, podgrzewanie wody to zużycie ok. 4000 litrów gazu rocznie. Na życzenie wykonujemy wyliczenie szczegółowe.

Wymagane, bezpieczne odległości zbiorników od obiektów

Zbiorniki zgodnie z obowiązującymi przepisami muszą być lokalizowane z zachowaniem bezpiecznych odległości od różnych obiektów.

Wymagane odległości od obiektów budowlanych można zmniejszyć o połowę przez zastosowanie ściany oddzielenia ogniowego np. może to być pełna ściana budynku.

Właściwości fizyko-chemiczne

Propan-butan jest mieszaniną propanu (około 25%), butanu (około 45 %) i izobutanu (ok.30%). Przy ciśnieniu około 0,83 Mpa i temperaturze otoczenia utrzymuje stan p łynny i wtedy jego objętość jest 270 razy mniejsza niż fazy gazowej. Przy spadku ciśnienia paliwo przechodzi w fazę gazową, jest więc przechowywane w stanie ciekłym a spalane jako gaz.

LPG stanowi skroploną mieszaninę głównie dwóch nasyconych węglowodorów alifatycznych: propanu C3H8 i butanu C4H10, który może występować w dwóch różnych strukturach: jako N-butan lub I-butan. Przy podwyższonym ciśnieniu oba węglowodory mają względnie niską temperaturę wrzenia, która dla propanu wynosi: -42,5°C a dla butanu: -8°C. Podwyższając ciśnienie oba gazy dają się skroplić w wyższych temperaturach. Ciśnienie wymagane do skroplenia mieszaniny propanu-butanu jest określane przez właściwości składnika bardziej lot­nego tj. propanu. Wynosi ono przy temperaturze 20°C około 0,8 MPa. Jest to więc ciśnienie, pod którym praktycznie jest magazynowana w butlach ta mieszanina.

Na rysunku przedstawiono zależność ciśnienia gazu od temperatury dla różnych proporcji obu głównych składników.

Generalnie, gdy nie jest znany skład mieszaniny można przyjąć, iż wartość ciśnienia zawiera się między krzywą dla propanu i propano-butanu (30-70%). Gęstość głównych składników LPG jest zróżnicowana w zależności od temperatury i ciśnienia. W poniższej tabeli ukazano wartości gęstości tych składników w stanie płynnym i gazowym.

SkładnikGęstość w stanie płynnym t = 15°C [kg/dm3]Gęstość w stanie lotnym t = 0°C; p=1 bar [kg/m3]
PROPAN 0,507 2,011
N-BUTAN 0,585 2,708
I-BUTAN 0,563 2,697

Średnia gęstość mieszaniny LPG wynosi 0,56 kg/dm3. Przy przejściu ze stanu płynnego w stan gazowy objętość wzrasta 230 razy. Gęstość mieszaniny w stanie lotnym jest blisko 2 razy większa od gęstości powietrza. Dlatego związki te mają tendencję do gromadzenia się przy powierzchni gruntu w zagłębieniach, czy np. kanałach. Ze względów bezpieczeństwa w miejscu, w którym pojazd będzie dłużej przechowywany lub naprawiany musi być zapewniona odpowiednia wentylacja.